Regulamin Zimowego Konkursu Fotograficznego na Instagramie @krazaph


§1. Organizator
Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki konkursu (dalej:
„Konkurs”), którego organizatorem jest Kraza PhotoArt Ewelina Krauzowicz, z siedzibą przy os. Kubackówka 9, 34-424 Bańska Wyżna, NIP:7352878892 . Organizator jest jednocześnie fundatorem nagród w Konkursie.
§2. Czas trwania Konkursu
Konkurs trwa od dnia 6 grudnia 2021 r. do
dnia 9 lipca 2020 r. do godziny 16:00 (czasu polskiego).
§3. Zasady uczestnictwa i przebieg Konkursu

 1. Konkurs organizowany jest w Internetowym serwisie społecznościowym Instagram.com
  (dalej: „Instagram”), na profilu Organizatora – @krazaph i mogą wziąć w nim
  udział osoby, które posiadają profil/konto w tymże serwisie (dalej:
  „Uczestnik”).
 2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie
  kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, osoby
  obsługujące Konkurs oraz inne podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu.
 4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 5. Zadanie Konkursowe polega na wykonaniu i dodaniu zdjęcia swojego autorstwa na swój profil na Instagramie o tematyce zimowej lub świątecznej. (Zdjęcia mogą być z poprzednich lat) A także oznaczeniu w opisie zdjęcia konta @krazaph i zamieszczenia hasztagu: #zimowykonkurskrazy
 6. Aby wziąć udział w konkursie, profil na Instagramie Uczestnika musi być publiczny.
 7. Fotografia, stanowiąca Pracę Konkursową, musi być wykonana przez Uczestnika. Praca Konkursowa
  powinna przedstawiać niepowtarzalne, artystyczne ujęcia, będące nawiązaniem do tematu.
 8. Prawidłowo wykonane i zgłoszone Prace Konkursowe oceniane będą przez Organizatora konkursu. Kryterium oceny będą w
  szczególności: kreatywność oraz dopasowanie Pracy Konkursowej do tematyki Konkursu.
 9. Informacja o wyborze najlepszej Pracy Konkursowej zostanie przekazana jej autorowi w
  formie wiadomości prywatnej w serwisie Instagram oraz poprzez publikację na profilu
  Organizatora zwycięskiej Pracy Konkursowej wraz z oznaczeniem (otagowaniem) jej
  autora. Publicznie wyniki konkursu zostaną ogłoszone poprzez post na Instagramie na profilu Organizatora lub poprzez Live’a na profilu organizatora.
 10. Warunkiem wydania Nagrody jest przekazanie Organizatorowi przez zwycięskiego
  Uczestnika jego danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail, adres pocztowy do
  wysyłki Nagrody) w celach finalizacji procesu przekazania Nagrody. Przekazanie danych
  należy dokonać poprzez prywatną wiadomość do Organizatora w serwisie Instagram,
  wysłaną w ciągu 14 dni od przekazania przez Organizatora informacji o wygranej przez
  Uczestnika.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość informacji i danych
  dotyczących Uczestnika, w tym w szczególności niezbędnych do przekazania Nagrody.
 12. W przypadku nieprzekazania przez zwycięzcę danych zgodnie z §4 ust. 5 lub przekazania
  danych nieprawidłowych, Uczestnik traci prawo do Nagrody.
 13. Nagroda zostanie wysłana przez Organizatora w ciągu 14 dni od momentu prawidłowego
  przekazania przez Uczestnika danych niezbędnych do jej przekazania.
 14. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z Nagrody lub utraty przez zwycięzcę prawa do
  Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania
  Nagrody innej osobie lub przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wyłonionemu
  przez komisję Konkursu.
 15. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody jedynie w całości. Uczestnik nie może
  przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią. Nagroda nie może być przez Uczestnika
  sprzedana. Uczestnik nie może żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny ani na
  żadną inną formę rekompensaty.
  §5. Prawa autorskie
 16. Uczestnik publikując Pracę Konkursową oświadcza, że:
  a. przysługują mu, jako twórcy, autorskie prawa osobiste i majątkowe do tegoż
  utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez
  żadnych ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich, a Praca Konkursowa
  pozbawiona jest jakichkolwiek wad i obciążeń prawnych;
  b. w przypadku wykorzystania w Pracy Konkursowej wizerunku innych osób –
  posiada zgodę na wykorzystanie tego wizerunku i jest uprawniony do jej
  dalszego udzielenia na rzecz Organizatora, chyba że Praca Konkursowa
  przedstawia osoby stanowiące jedynie szczegół całości takiej jak
  zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza itp.;
  c. powierza Organizatorowi sprawowanie w jego imieniu nadzoru autorskiego
  nad rozpowszechnieniem Pracy Konkursowej.
 17. Z chwilą zamieszczenia Pracy Konkursowej Uczestnik udzielana rzecz Organizatora
  nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo, terytorialnie i zakresowo licencji na
  wykorzystanie Pracy Konkursowej (w całości lub części), w szczególności zaś w celach
  związanych z realizacją niniejszego Konkursu, a także w celach komercyjnych,
  promocyjnych, marketingowych i reklamowych, na wszystkich znanych w chwili
  udzielenia licencji polach eksploatacji, obejmujących w szczególności pola wymienione w
  art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności:
  a. utrwalanie na dowolnych nośnikach dowolną techniką, w tym techniką
  drukarską, reprograficzną, cyfrową lub zapisu magnetycznego;
  b. zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym także drukarską, reprograficzną,
  cyfrową lub zapisu magnetycznego;
  c. publiczne wystawienie lub wyświetlenie;
  d. wprowadzanie do pamięci komputera;
  e. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w
  miejscu i czasie przez siebie wybranym;
  f. najem lub użyczanie oryginału lub egzemplarzy.
 18. Z chwilą zamieszczenia Pracy Konkursowej Uczestnik udziela Organizatorowi
  zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań Pracy
  Konkursowej (w rozumieniu art. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), jak
  również przenosi na Fundatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw
  autorskich do Pracy Konkursowej.
 19. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku
  zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek
  wykorzystania przez Organizatora opublikowanych Prac Konkursowych zgodnie z
  niniejszym Regulaminem.
  §6. Postanowienia końcowe
 20. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Organizator oświadcza, iż dane osobowe
  zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych,
  w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na
  potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz
  przyznawania i wysyłania nagród), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
  danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1781). Uczestnikowi przysługuje prawo do
  wglądu w przetwarzane dane oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia, stosownie do
  postanowień w/w ustawy, jednakże udział w Konkursie jest możliwy wyłącznie w razie
  wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika. Usunięcie danych
  osobowych uczestnika wiąże się z utratą możliwości uczestnictwa w Konkursie.
 21. Organizator ma prawo do usunięcia z Konkursu Pracy Konkursowej, która jest wulgarna
  bądź obraźliwa lub narusza ogólnie przyjęte normy lub dobre zwyczaje, bez
  poinformowania o tym Uczestnika. W takim przypadku Uczestnik, który zgłosił usuniętą
  Pracę Konkursową, zostaje wykluczony z Konkursu. Wykluczenie jest decyzją ostateczną
  i nie przysługuje od niego odwołanie, Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności
  względem wykluczonego Uczestnika.
 22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w obiektywnie uzasadnionych
  przypadkach. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie opublikowana w taki sposób,
  w jaki był ogłaszany Regulamin.
 23. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu w
  obiektywnie uzasadnionych przypadkach, o czym informuje w sposób przewidziany dla
  zmian Regulaminu.
 24. Przystępując do Konkursu (publikując Pracę Konkursową) Uczestnik potwierdza tym
  samym zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptację.
 25. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące Konkursu przesyłając wiadomość e-mail
  na adres: kontakt@kraza.pl W zgłoszeniu Uczestnik powinien wskazać swoje imię i
  nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres do korespondencji, adres e-mail), a
  także zwięźle przedstawić opis zaistniałej sytuacji.
 26. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty
  jej otrzymania. O wyniku rozpoznania reklamacji Organizator informuje Uczestnika w
  terminie 7 dni od daty jej rozpoznania.
 27. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani
  bezpośrednio związany z serwisem społecznościowym Instagram ani jego właścicielami
  czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z
  Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do
  właścicieli czy administratorów serwisu. Uczestnik zwalnia Instagram
  z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.
 28. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: funkcjonowanie serwisu Instagram,
  konfigurację i funkcjonowanie urządzeń, wykorzystywanych przez Uczestnika do udziału
  w Konkursie oraz działanie sieci Internet, związane z funkcjonowaniem dostawcy usług
  Internetowych (ISP) Uczestnika.
 29. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie
  znajdują postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

Opis Konkursu:

Z okazji Mikołaja rozdaję prezenty!!
Ale, ale! Najpierw chcę zobaczyć Wasze piękne zimowe/świąteczne zdjęcia. 🙂
Najlepsze zdjęcia wygrywają świąteczne nagrody:
Cyfrowe produkty ze sklepu i fizyczne gadżety dla Fotografów! 🙂

Zasady konkursu są proste:
1. Dodaj na swój profil na IG zdjęcie Twojego autorstwa o tematyce zimowej lub świątecznej, które chcesz zgłosić do konkursu. (Uwaga! Twój profil musi być publiczny, abym mogła zobaczyć zdjęcie. Do konkursu można zgłosić tylko 1 zdjęcie)
2. W opisie oznacz @krazaph i dodaj hasztag #zimowykonkurskrazy
3. Jeśli chcesz – możesz udostępnić tego posta, by poinformować innych o konkursie!! 🙂
4. Czekaj na wyniki 9 grudnia o godzinie 20:00 !! 🙂

Zdjęcie konkursowe możesz dodać do 9 grudnia, do godz. 16:00

Już nie mogę się doczekać, aż zobaczę Wasze fotografie!!